Xuất bản thông tin

Kế hoạch công tác tháng 02/2014

Kế hoạch công tác tháng 02/2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

 
 

 


Số: 9/KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày 06 tháng02 năm 2014

KẾ HOẠCH THÁNG 02/2014

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Huy động trẻ đến lớp theo kế hoạch giao

- Duy trì sĩ số đảm bảo kế hoạch

GVCN

Từ 6-> 28/02

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

- Chăm sóc

+ Kiểm tra nền nếp, chất lượng bữa ăn.

+ Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo VSATTP

+ Tăng cường các biện pháp phòng dịch,

 

CM nuôi

 

Y tế

 

Từ 06 -> 28/2

 

 

- Giáo dục

+ Thực hiện tốt chương trình CSGD

+ Tổ chức thao giảng hội giảng mừng xuân

BGH-GV

Giáo viên

 

Từ 6/ ->28/02

Từ 10-> 28/02

 

 

3

- Y tế

+ Chăm sóc sức khỏe cho học sinh

+ Cân trẻ béo phì, suy dinh dưỡng có chế độ  chăm sóc đặc biệt

Y tế

Từ 6 -> 28/02

 

4

Xây dựng đội ngũ

- Thực hiện tốt chế độ chính sách Nhà giáo

KT

Từ 6 ->28/02

 

5

Xây dựng cơ sở vật chất .

- Làm mái tôn nhà để xe cán bộ giáo viên

HT

Từ 6 ->28/02

 

6

Công tác quản lí và thi đua

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

 

HT

Kế toán

Từ 1 - >28/02

 

7

Công tác khác

- Tổ chức tết trồng cây xuân Giáp Ngọ 2014

- Tự học bồi dưỡng thường xuyên

- Tổ chức cho học sinh làm kế hoạch nhỏ

Toàn trường

 

 6-> 28/02

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

-         phòng GD&ĐT huyện Đông Triều(b/c);

-         Các bộ phận CM;

-         Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Thu