Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 12/03/2019

Tài chính công khai ngày 12/03/2019


Tài chính công khai ngày 12/03/2019

Tổng số trẻ đến trường: 424
Trong đó: Điểm trung tâm: 417; điểm lẻ: 7
Tổng số tiền ăn: 6.360.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0