Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 15/03/2019

Tài chính công khai ngày 15/03/2019


Tài chính công khai ngày 15/03/2019

Tổng số trẻ đến trường: 426
Trong đó: Điểm trung tâm: 416; điểm lẻ: 10
Tổng số tiền ăn: 6.390.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0