Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 21/01/2019

Tài chính công khai ngày 21/01/2019


Tài chính công khai ngày 21/01/2019

Tổng số trẻ đến trường: 417
Trong đó: Điểm trung tâm: 409; điểm lẻ: 8
Tổng số tiền ăn: 6.255.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0