Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 25/01/2019

Tài chính công khai ngày 25/01/2019


Tài chính công khai ngày 25/01/2019

Tổng số trẻ đến trường: 399
Trong đó: Điểm trung tâm: 391; điểm lẻ: 8
Tổng số tiền ăn: 5.985.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0