Tài chính công khai ngày 29/01/2019


Tài chính công khai ngày 29/01/2019

Tổng số trẻ đến trường: 415
Trong đó: Điểm trung tâm: 406; điểm lẻ: 9
Tổng số tiền ăn: 6.225.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu