Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 15/02/2019

Tài chính công khai ngày 15/02/2019


Tài chính công khai ngày 15/02/2019

Tổng số trẻ đến trường: 420
Trong đó: Điểm trung tâm: 412; điểm lẻ: 8
Tổng số tiền ăn: 6.300.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0