Tài chính công khai ngày 02/10/2019


Tài chính công khai ngày 02/10/2019

Tổng số trẻ đến trường: 364
Trong đó: Điểm trung tâm: 350; điểm lẻ: 14
Tổng số tiền ăn: 5.460.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu