Tài chính công khai ngày 03/10/2019


Tài chính công khai ngày 03/10/2019

Tổng số trẻ đến trường: 365
Trong đó: Điểm trung tâm: 350; điểm lẻ: 15
Tổng số tiền ăn: 5.475.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu