Tài chính công khai ngày 11/10/2019


Tài chính công khai ngày 11/10/2019

Tổng số trẻ đến trường: 372
Trong đó: Điểm trung tâm: 357; điểm lẻ: 15
Tổng số tiền ăn: 5.580.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu