Tài chính công khai ngày 13/09/2019


Tài chính công khai ngày 13/09/2019

Tổng số trẻ đến trường: 314
Trong đó: Điểm trung tâm: 303; điểm lẻ: 11
Tổng số tiền ăn: 4.710.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu