Tài chính công khai ngày 14/02/2019


Tài chính công khai ngày 14/02/2019

Tổng số trẻ đến trường: 406
Trong đó: Điểm trung tâm: 397; điểm lẻ: 9
Tổng số tiền ăn: 6.090.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu