Tài chính công khai ngày 16/9/2019


Tài chính công khai ngày 16/09/2019

Tổng số trẻ đến trường: 312
Trong đó: Điểm trung tâm: 303; điểm lẻ: 9
Tổng số tiền ăn: 4.680.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu