Tài chính công khai ngày 18/02/2019


Tài chính công khai ngày 18/02/2019

Tổng số trẻ đến trường: 412
Trong đó: Điểm trung tâm: 404; điểm lẻ: 8
Tổng số tiền ăn: 6.180.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu