Tài chính công khai ngày 18/9/2019


Tài chính công khai ngày 18/9/2019

Tổng số trẻ đến trường: 326
Trong đó: Điểm trung tâm: 319; điểm lẻ: 7
Tổng số tiền ăn: 4.890.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu