Tài chính công khai ngày 19/09/2019


Tài chính công khai ngày 19/9/2019

Tổng số trẻ đến trường: 339
Trong đó: Điểm trung tâm: 332; điểm lẻ: 7
Tổng số tiền ăn: 5.085.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu