Tài chính công khai ngày 20/9/2019


Tài chính công khai ngày 20/9/2019

Tổng số trẻ đến trường: 338
Trong đó: Điểm trung tâm: 329; điểm lẻ: 9
Tổng số tiền ăn: 5.070.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu