Tài chính công khai ngày 23/9/2019


Tài chính công khai ngày 23/9/2019

Tổng số trẻ đến trường: 337
Trong đó: Điểm trung tâm: 328; điểm lẻ: 9
Tổng số tiền ăn: 5.055.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu