Tài chính công khai ngày 24/9/2019


Tài chính công khai ngày 24/9/2019

Tổng số trẻ đến trường: 336
Trong đó: Điểm trung tâm: 327; điểm lẻ: 9
Tổng số tiền ăn: 5.040.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu