Tài chính công khai ngày 25/09/2019


Tài chính công khai ngày 25/9/2019

Tổng số trẻ đến trường: 341
Trong đó: Điểm trung tâm: 333; điểm lẻ: 8
Tổng số tiền ăn: 5.115.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu