Tài chính công khai ngày 26/09/2019


Tài chính công khai ngày 26/9/2019

Tổng số trẻ đến trường: 343
Trong đó: Điểm trung tâm: 336; điểm lẻ: 7
Tổng số tiền ăn: 5.145.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu