Lịch công tác
Thứ hai, ngày 21/10/2019
7 giờ 00

BGH - Làm việc tại trường

13 giờ 30

BGH - Làm việc tại trường

Thứ ba, ngày 22/10/2019
7 giờ 00

BGH - Làm việc tại trường

13 giờ 30

BGH - Làm việc tại trường

Thứ tư, ngày 23/10/2019
7 giờ 00

BGH - Làm việc tại trường

13 giờ 30

BGH - Làm việc tại trường

Thứ năm, ngày 24/10/2019
7 giờ 00

BGH - Làm việc tại trường

13 giờ 30

BGH - Làm việc tại trường

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 20 / 10 / 2019