Lịch công tác
Thứ sáu, ngày 20/09/2019
7 giờ 00

BGH - Làm việc tại trường

13 giờ 30

BGH - Làm việc tại trường

Thứ hai, ngày 23/09/2019
7 giờ 00

BGH - Làm việc tại trường

13 giờ 30

BGH - Làm việc tại trường

Thứ ba, ngày 24/09/2019
7 giờ 00

BGH - Làm việc tại trường

13 giờ 30

BGH - Làm việc tại trường

Hôm nay: Thứ năm, ngày 19 / 09 / 2019
7 giờ 00

BGH - Làm việc tại trường

13 giờ 30

BGH - Làm việc tại trường