To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường

THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM HỌC: 2018 - 2019 

THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM HỌC: 2018 - 2019 ( Thực hiện từ ngày 06/09/2018 đến ngày 28/09/2018) Tuần 2: Thực hiện từ ngày 17 tháng 09 đến 21 tháng 09 năm 2018

Calendar
Today: Saturday, 22 / 09 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 21/09/2018

Tổng số trẻ báo ăn 408
Tổng số tiền ăn của trẻ 6.120.000 đồng;


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên