Asset Publisher

Công khai các khoản thu năm học 2016-2017

Công khai các khoản thu năm học 2016-2017

Công khai các khoản thu năm học 2016-2017

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

 

 
 
 

 

 

Số:  24     /BC-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Đông Triều, ngày 01tháng 11 năm 2016

 

CÔNG KHAI

Các khoản thu đầu năm học 2016-2017

 
 

 

 

          Công văn số 2071/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấm dứt tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2016-2017.

          Trường MN Hồng Thái Tây báo cáo hoạt động thực hiện các khoản thu năm học 2016-2017 như sau:

          I. Đặc điểm tình hình trường.

          - Trường mầm non Hồng Thái Tây tổng số cán bộ giáo viên 37 đồng chí , ban giám hiệu 3, giáo viên : 28, nhân viên: 3, cấp dưỡng: 3.

          *Đối với cấp Mầm non:

          - Tổng số nhóm lớp: 12

          - Tổng số trẻ: 364

          + Nhà trẻ: 60

          + MG 3-4 tuổi:70

          + MG 4-5 tuổi: 115

          + MG 5 tuổi: 119

          2. Chỉ đạo việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2016-2017:

          - Công văn số 2058/SGDĐT-KHTC ngày 08/9/2015 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2015-2016; Công văn số 2592/SGD&ĐT-KHTC ngày 28/10/2015 về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2015-2016; Công văn số 2071/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấm dứt tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2016-2017 

          - Phổ biến quán triệt tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, phụ huynh học sinh.

          3. Các khoản thu theo quy định:

          3.1. Học phí: 50.000 đ/ tháng .

          3.2. Bảo hiểm Y tế:

          - Không thu .

          4. Các khoản thu theo thỏa thuận hoặc đóng góp tự nguyện:

          4.1. Bán trú:

          + Tổng số HS ăn bán là:  364 học sinh.

          + Tổng số trẻ ăn bán trú MN là: 364 trẻ.

          - Thu, chi phục vụ bán trú bao gồm: .... (cụ thể chi tiết từng khoản) theo Công văn 2058/SGDĐT-KHTC:

          + Tiền ăn: 12.000đ + gas: 1.500đ/ngày.

          + Tiền vệ sinh: 25.000đ/tháng.

          + Tiền đón sớm, trả muộn: 60.000đ/tháng

          + Tiền học thêm ngày thứ 7: 60.000đ/tháng.

          + Tiền thuê cấp dưỡng: Phụ thuộc vào số trẻ của tháng nên mức thu không ổn định. ( tháng 11: chi trả 03 cấp dưỡng: thu 17.000/1 học sinh)

          + Xã hội hóa: Tự nguyện của phụ huynh.

          + Chăm sóc bán trú ban đầu: Học sinh cũ: 128.000đ ; Học sinh mới 203.000đ

          - Công tác an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú, việc lưu mẫu thức ăn đảm bảo đúng quy định.

          4.2. Nước uống: Không thu.

          4.3. Trông giữ phương tiện giao thông: Không thu

          4.4. Hoạt động dạy tin học ngoài giờ chính khoá: Không thu

          4.5. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống: Không thu

          4.6. Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh: 100.000đ

          *Đánh giá chung:

          - Ưu điểm:

          + 100% học sinh ăn bán trú tại trường.

          + Các khoản thu theo thỏa thuận được sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh.

          - Hạn chế:

          + Là xã nông nghiệp nên mức ăn của học sinh còn thấp.

          + Công tác xã hội hóa được phụ huynh nhiệt tình ủng hộ nhưng mức ủng hộ thấp.

          Trên đây là toàn bộ báo cáo tình hình thực hiện các khoản thu đầu năm học 2016-2017 của trường MN Hồng Thái Tây./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Sở GD&ĐT (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tẹo