To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường
Calendar
Today: Saturday, 20 / 10 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 19/10/2018

Tổng số trẻ báo ăn 392
Tổng số tiền ăn của trẻ 5.880.000 đồng;


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên