Asset Publisher

Kế hoạch công tác tháng 01/2014

Kế hoạch công tác tháng 01/2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

 
 

 


Số: 4/KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày 01 tháng01 năm 2014

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2013

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Huy động trẻ đến lớp theo kế hoạch giao

- Duy trì sĩ số đảm bảo kế hoạch

GVCN

Từ 01-> 25/01

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

- Chăm sóc

+ Kiểm tra nền nếp, chất lượng bữa ăn.

+ Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo VSATTP

+ Tăng cường các biện pháp phòng dịch,

 

CM nuôi

 

Y tế

 

Từ 01 -> 25/1

 

 

- Giáo dục

+ Thực hiện chuyên đề pt vận động cấp huyện.

+ Thực hiện tốt chương trình CSGD

BGH-GV

Giáo viên

 

Từ 1/ ->25/01

Từ 10-> 25/01

 

 

3

- Y tế

+ Chăm sóc sức khỏe cho học sinh

+ Tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên cấp dưỡng, đảm bảo VSATTP trong dịp tết.

Y tế

Từ 1 -> 25/01

 

4

Xây dựng đội ngũ

- Thực hiện tốt chế độ chính sách Nhà giáo

KT

Từ 1 ->25/01

 

5

Xây dựng cơ sở vật chất .

- Làm mái tôn nhà để xe cán bộ giáo viên

HT

Từ 01 ->25/01

 

6

Công tác quản lí và thi đua

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

 

HT

Kế toán

Từ 1 - >25/01

 

7

Công tác khác

- Tổ chức sơ kết học kỳ I

- Nghỉ tết theo qui định của Nhà nước, ngành.

- Tự học bồi dưỡng thường xuyên

- Tặng quà cho GV, HS có hoàn cảnh khó khăn

Toàn trường

 

 1-> 25/01

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

-         phòng GD&ĐT huyện Đông Triều(b/c);

-         Các bộ phận CM;

-         Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

 


Nguyễn Hoài Thu