Asset Publisher

Kế hoạch công tác tháng 9/2013

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

 
 

 


Số: ..../KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày 01 tháng 09 năm 2013

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2013

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Huy động trẻ đến lớp theo kế hoạch giao

GVCN

Từ 01-> 30/9

 

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

- Chăm sóc

+ Khám sức khỏe đầu vào, cân đo chấm kênh.

+ Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo VSATTP

+ Tăng cường các biện pháp phòng dịch,

 

CM nuôi

 

BGH

 

Từ 01 -> 30/9

 

 

 

- Giáo dục

+ Tiếp tục rèn nề nếp

+ Thống nhất xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy.

+ Hoàn thiện hồ sơ sổ sách giáo viên, học sinh

CM dạy

BGH

Toàn trường

 

 

Từ 1/ ->30/9

 

 

 

3

Xây dựng đội ngũ

- Xây dựng các qui chế trong trường học

- Tiếp tục học tập theo tấm gương đạo đức HCM

Toàn trường

Từ 1 ->30/9

 

 

4

Xây dựng cơ sở vật chất .

- Thống kê toàn bộ CSVC, giao cho các lớp

- Tiếp tục tham mưu XD khuôn viên sân vườn trường.

HT

Từ 01 ->31/8

 

 

5

công tác quản lí và thi đua

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

- Đăng ký các danh hiệu đầu năm

 

 

HT

Toàn trường

 

Từ 1 - >30/9

 

 

6

Công tác khác

- Tổ chức khai giảng năm học mới

- Tổ chức đón tết trung thu cho học sinh

 

Toàn trường

 

 1-> 30/9

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

-         phòng GD&ĐT huyện Đông Triều(b/c);

-         Các bộ phận CM;

-         Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Thu