Asset Publisher

Lịch công tác tháng 11 năm 2012

Lịch công tác tháng 11 năm 2012PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

 

 


Số: 45/BC-TgMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

 

Hồng Thái tây, ngày 06 tháng 11 năm 2012

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 .2012

 

Trọng tâm:

1. Duy trì, huy động công tác phát triển sĩ số, rèn nề nếp

2. Thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2012

3.  Hoàn thiện hồ sơ, sổ sách, báo cáo.

4.  Đón đoàn thanh tra.

5.  Kiểm tra CSVC nhóm lớp, các bếp ăn.

6. Tham dự Đại hội đoàn thanh niên.

7.  Xây dựng kế hoạch triển khai 5 đề tài

8.  Tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

9. Tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất trong nhà trường.

 

 

TT

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

 

THỜI GIAN

 

1

Họp hội đồng nhà trường đánh giá công tác tháng 10 triển khai nhiệm vụ công tác  tháng 11.

Xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện 5 đề tài khoa học của nghành.

Duy trì nề nếp, tiếp tục huy động trẻ ra lớp

CB-GV-NV

 

 

BGH

 

Giáo viên CN

3/10

 

 

Tuần 1

 

Cả tháng

2

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD

Trang trí sắp xếp lớp theo chủ đề

Sưu tầm sang tác thơ ca, đồng dao, ca dao, làn điệu dân ca…

Giáo viên

 

 

Giáo viên

Tuần 1/11

 

 

Cả tháng

3

Tiếp tục thực hiện xây dựng THTT-HSTC và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Rà soát xây dựng 12 tiêu chí THTT-HSTC

 

Toàn trường

 

BGH

 

Cả tháng

4

Tổ chức thao giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tăng cường kiểm tra các bếp ăn

Giáo viên

 

BGH

Tuần 1,2

 

Cả tháng

5

Tổ chức ngày Nhà giáo Việt nam

Quyết toán các khoản thu, chi

Đón đoàn kiểm tra

Toàn Trường

BGH-KT

20/11

Tuần 3,4

21 -23-11

 

Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

-          Phòng GD&ĐT (B/c)

-          Lưu vp