Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 02/04/2019

Tài chính công khai ngày 02/04/2019


Tài chính công khai ngày 02/04/2019

Tổng số trẻ đến trường: 426
Trong đó: Điểm trung tâm: 414; điểm lẻ: 09
Tổng số tiền ăn: 6.390.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0