Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 11/03/2019

Tài chính công khai ngày 11/03/2019


Tài chính công khai ngày 11/03/2019

Tổng số trẻ đến trường: 425
Trong đó: Điểm trung tâm: 418; điểm lẻ: 7
Tổng số tiền ăn: 6.375.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0