Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 16/01/2019

Tài chính công khai ngày 16/01/2019


Tài chính công khai ngày 16/01/2019

Tổng số trẻ đến trường: 418
Trong đó: Điểm trung tâm: 410; điểm lẻ: 8
Tổng số tiền ăn: 6.270.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0