Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 22/02/2019

Tài chính công khai ngày 22/02/2019


Tài chính công khai ngày 22/02/2019

Tổng số trẻ đến trường: 422
Trong đó: Điểm trung tâm: 414; điểm lẻ: 8
Tổng số tiền ăn: 6.330.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0