Thực đơn tháng 01 năm 2019 


 

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC: 2018 - 2019  

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC: 2018 - 2019 ( Thực hiện từ ngày 03/12/2018 đến ngày 28/12/2018) Tuần 1: Thực hiện từ ngày 03 tháng 12 đến 07 tháng 12 năm 2018

THỰC ĐƠN THÁNG 11 NĂM HỌC: 2018 -2019  

THỰC ĐƠN THÁNG 11 NĂM HỌC: 2018 -2019 ( Thực hiện từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018) Tuần 2: Thực hiện từ ngày 12 tháng 11 đến 16 tháng 11 năm 2018

Thực đơn tuần 1 tháng 10/2018  

Thực đơn tuần 1 tháng 10/2018

Thực đơn tuần 3 tháng 9/2018  

Thực đơn tuần 3 tháng 9/2018

THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM HỌC: 2018 - 2019  

THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM HỌC: 2018 - 2019 ( Thực hiện từ ngày 06/09/2018 đến ngày 28/09/2018) Tuần 2: Thực hiện từ ngày 17 tháng 09 đến 21 tháng 09 năm 2018

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017 - 2018  

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017 - 2018 ( Thực hiện từ ngày 02/05/2018 đến ngày 31/05/2018) Tuần 5: Thực hiện từ ngày 28 tháng 05 đến 31 tháng 05 năm 2018

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017-2018  

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 02/05/2018 đến ngày 31/05/2018) Tuần 4: Thực hiện từ ngày 21 tháng 05 đến 25 tháng 05 năm 2018

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017 - 2018  

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017 - 2018 ( Thực hiện từ ngày 02/05/2018 đến ngày 31/05/2018) Tuần 3: Thực hiện từ ngày 14 tháng 05 đến 18 tháng 05 năm 2018

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017-2018  

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 02/05/2018 đến ngày 31/05/2018) Tuần 2: Thực hiện từ ngày 07 tháng 05 đến 11 tháng 05 năm 2018


Pages: 1  2  3  4  5