To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Tuesday, 25 / 09 / 18
25/09

BGH- Làm việc tại trường

25/09

BGh- Làm việc tại trường

Thông báo

Tài chính công khai ngày 25/09/2018

Tổng số trẻ báo ăn 392
Tổng số tiền ăn của trẻ 5.880.000 đồng;


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên