Xuất bản thông tin

Cam kết chất lượng chăm sóc giáo dục năm 2013-2014

  

Biểu mẫu 01

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).

(Tên cơ sở giáo dục)                                      

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học.....

 

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được

 

 

100%

100%

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

 

80-85%

90-95%

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

 

100%

100%

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

 

 

100%

100%

                                                   Hồng Thái Tây, ngày 05 tháng 9 năm 2013

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                               

                                                     (đã ký)

 

 

 

 

                                                                    Nguyễn Hoài Thu

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                     Biểu mẫu 02

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY                                       

THÔNG B¸O

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2013-2014

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

298

 

 

60

56

102

80

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

10

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

298

 

 

60

56

102

80

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

1

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

298

 

 

 

 

60

56

102

80

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

298

 

 

 

 

60

56

102

80

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

298

 

 

 

 

60

56

102

80

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

 

 

 

 

 

 

 

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

14

 

 

 

 

7

7

8

Số trẻ em béo phì

4

 

 

 

 

2

2

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

298

 

 

60

56

102

80

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

298

 

 

60

56

102

80

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                  Hồng Thái Tây, ngày......tháng  9 năm 2013

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                  (Đã ký)

 

 

   

                                                   Nguyễn Hoài Thu