Xuất bản thông tin

Chuong trình công tác tháng 3

Chuong trình công tác tháng 3


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

 
 
 


Số: 21/KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày 04  tháng 03 năm 2012

 

KẾ HOẠCH THÁNG 3

 

 

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Ổn định và duy trì sĩ số

- Tiếp tục huy động trẻ nhà trẻ ra lớp .

GVCN

Từ 01-> 30/3

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

- Chăm sóc

+ Xây dựng thực đơn đúng, đủ năng lương và đảm bảo VSATTP .

+ Khám sức khỏe định kì cho trẻ.

- Giáo dục

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình.

+ Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi.

CM nuôi

 

CM, BGH + Y tế

 

GVCN

HĐTĐ

 

Từ 01 -> 31/3

 

Từ 08->10/3

 

 

Từ 01->31/3

Từ 15 ->31/3

 

3

Xây dựng đội ngũ

- Đoàn kết nội bộ đoàn kết, thực hiện tiêu chí cô giáo thân thiện.

Toàn trường

Từ 01 ->31/3

 

4

Xây dựng cơ sở vật chất .

- Đảm bảo tốt trang thiết bị CSVC.

- Thống kê lại CSVC XD kế hoạch năm sau.

 

HT

Từ 01 ->31/3

 

5

công tác quản lí

- Thực hiện chỉ đạo CBGV, NV theo đúng các văn bản chỉ thị của ngành, cấp trên..

- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ sổ sách của CBGV.

Hiệu trưởng

Từ 01 - >31/3

 

6

Công tác tham mưu phối hợp

- Tham mưu với các cấp hoàn thiện khu trung tâm .

Hiệu trưởng

Từ 01->31/3

 

7

Công tác khác

- Tổ chức thi kéo co, cắm hoa nghệ thuật chào mừng ngày 8/3.

Toàn trường

 

Từ 01 ->08/3

 

 

 

Nơi nhận:

-         phòng GD&ĐT huyện Đông Triều(b/c);

-         Các bộ phận CM;

-         Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

Nguyễn Hoài Thu