Xuất bản thông tin

Kế hoạch công tác tháng 03/2014

Kế hoạch công tác tháng 03/2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

 
 

 


Số: 14/KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày 01 tháng03 năm 2014

KẾ HOẠCH THÁNG 03/2014

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Huy động trẻ đến lớp theo kế hoạch giao

- Duy trì sĩ số đảm bảo kế hoạch

GVCN

Từ 1-> 31/3

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

- Chăm sóc

+ Kiểm tra nền nếp, chất lượng bữa ăn.

+ Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo VSATTP

+ Tăng cường các biện pháp phòng dịch.

 

CM nuôi

 

Y tế

 

Từ 1 -> 31/3

 

 

- Giáo dục

+ Thực hiện tốt chương trình CSGD

+ Tổ chức dạy tiết mẫu đón đoàn thực tập

+ Hướng dẫn thực tập sư phạm tập chung k25

BGH-GV

Giáo viên

 

Từ 1/ ->31/3

Từ 3/3-> 31/3

Từ 3/3 -> 16/4

 

3

- Y tế

+ Chăm sóc sức khỏe cho học sinh

+ Cân trẻ béo phì, suy dinh dưỡng có chế độ  chăm sóc đặc biệt

+ Khám sức khỏe cho trẻ lần II

Y tế

Từ 1 -> 31/3

 

4

Công nghệ thông tin

- Đưa tin kịp thời các sự kiện diễn ra

- Đánh giá trình độ tin học đối với cán bộ, GV

Tổ CNTT

BGH

Từ 1->31/3

Từ 1->15/3

 

5

Xây dựng cơ sở vật chất .

- Làm mái tôn nhà để xe cán bộ giáo viên

HT

Từ 1->31/3

 

6

Công tác quản lí và thi đua

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

 

HT

Kế toán

Từ 1 - >31/3

 

7

Công tác khác

- Thực hiện tinh giản biên chế

- Tổ chức các hoạt động chào mừng 8 và 26/3

- Vận động quĩ hỗ trợ tài nằng trẻ huyện ĐT, và phát động công đức xây dựng chùa Ngọa Vân.

Toàn trường

 1->31/3

 1-> 26/3

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

-     Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều(b/c);

-         Các bộ phận CM;

-         Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Hoài Thu