Xuất bản thông tin

Kế hoạch công tác tháng 11/2013

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

 
 

 


Số: 28/KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày 01 tháng11 năm 2013

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2013

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Huy động trẻ đến lớp theo kế hoạch giao

- Duy trì sĩ số đảm bảo kế hoạch

GVCN

Từ 01-> 30/11

 

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

- Chăm sóc

+ Kiểm tra nền nếp, chất lượng bữa ăn.

+ Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo VSATTP

+ Tăng cường các biện pháp phòng dịch,

 

CM nuôi

 

BGH

 

Từ 01 -> 30/11

 

 

 

- Giáo dục

+ Thực hiện chuyên đề, thao giảng, hội giảng

+ Khảo sát trình độ tin học của giáo viên.

+ Thực hiện tốt chương trình CSGD

CM dạy

BGH

Toàn trường

 

 

Từ 1/ ->30/11

 

 

 

3

Xây dựng đội ngũ

- Đăng ký 1-2 việc làm học tập theo tấm gương đạo đức HCM

Toàn trường

Từ 1 ->30/11

 

 

4

Xây dựng cơ sở vật chất .

- Làm mái tôn nhà để xe cán bộ giáo viên

HT

Từ 01 ->30/11

 

 

5

công tác quản lí và thi đua

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

- Quyết toán các khoản thu

 

 

HT

Toàn trường

 

Từ 1 - >30/11

 

 

6

Công tác khác

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng ngày 20/11

- Tổ chức đón bằng công nhận chuẩn Quốc Gia

 

 

Toàn trường

 

 1-> 20/11

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

-         phòng GD&ĐT huyện Đông Triều(b/c);

-         Các bộ phận CM;

-         Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Thu