Tài chính công khai ngày 24/06/2020


Tài chính công khai ngày 24/6/2020

Tổng số trẻ đến trường: 374
Trong đó: Điểm trung tâm: 359; điểm lẻ: 15
Tổng số tiền ăn: 5.610.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu