KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6


  PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

Số:   /KH- MNHTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                Hồng Thái Tây, ngày 7 tháng 6  năm 2020

 

    KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6

NĂM HỌC 2019- 2020

 
   

 * Nhiệm vụ trọng tâm:

- Thống nhất chương trình dạy tháng 6.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày  Quốc tế thiếu nhi1/6/2020

- Tăng cường các biện pháp xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn

- Phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước cho học sinh

- Thực hiện công tác tự BDTX theo kế hoạch tháng 6, đánh giá trẻ cuối độ tuổi

- Hoàn thiện hồ sơ công tác thi đua, khen thưởng

- Họp bình xét thi đua tháng 6.2020

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

Tuần 1

01-5/6

- Họp hội đồng thống nhất chương trình dạy tháng 6

- Tuyên truyền cách phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước cho h/s

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày  Quốc tế thiếu nhi1/6/2020

- TT CB, GV, NV

 

- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, GVCN

- Toàn Trường

 

Tuần 2

 8-12/6

 

- Các lớp thi đua xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn

Dự giờ thường xuyên 3 Đ/c: Mừng , Hằng , Nga

- Ban giám hiệu, công đoàn

- Các nhóm lớp có danh sách thực hiện

 

Tuần 3

15-19/6

 

- Tiếp tục thực hiện công tác tự BDTX theo kế hoạch tháng 5

- Các lớp tổ chức họp PH cuối năm học

- Tổ chức tổng kết cuộc thi " Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"

Dự giờ thường xuyên 03 Đ/c: Thu, Diệp,Hải

- TT CB, GV, NV

 

- Các nhóm lớp, PHHS

 Tuần 4

22-30/6

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua

- Ban giám hiệu

- Các GV nhóm lớp

         

                                                                 

Nơi nhận:

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- Các đồng chí PHT (t/h)

- Lưu h/c

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Đỗ Thị Hai


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu