CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY                                  

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017-2018

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

437

 

 

65

81

144

147

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

147

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

437

 

 

65

81

144

147

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

437

 

 

65

81

144

147

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

 

 

 

 

 

 

 

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

437

 

 

65

81

144

147

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

409

 

 

64

75

134

136

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

21

 

 

 

5

9

7

8

Số trẻ em béo phì

7

 

 

01

1

1

4

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

437

 

 

65

81

144

147

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

65

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

65

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

81

144

147

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

81

144

147

                   

                                                                                                          Hồng Thái Tây, ngày 06 tháng 11 năm 2017

                                                                                                                                Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                              Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                    

                                                                                                                                     Đỗ Thị Hai


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu