Thông báo kết quả khám sức khỏe lần 1 năm học 2019- 2020


TRẠM Y TẾ HỒNG THÁI TÂY                                
TỔNG HỢP PHÂN LOẠI KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH
Trường: Mầm non Hồng Thái Tây
 Ngày 20 tháng 9 năm 2019
                                       
STT Lớp T/s HS T/s Khám SDD Thừa
cân
Béo
phì
Bệnh Tật P.loại sức khỏe  
C.cao Cân nặng Mắt TMH RHM Da Nội tiết T. kinh X-Khớp Nội khoa I II III IV
1 A1 36 36 1 1 3 2     10           19 10 7 0
2 A2 37 37 1 1   1     7           28 7 2 0
3 A3 34 34 1     2 1   9           21 9 4 0
4 A4 36 36             9   1       27 8 0 1
5 B1 36 36             5           31 5 0 0
6 B2 31 31 1           5           25 5 1 0
7 B3 29 29 6           2     1     21 7 1 0
8 B4 28 28 1 2         5           20 5 3 0
9 C1 19 19                         19 0 0 0
10 C2 20 20 2 1 1       2           16 1 3 0
11 C3 23 23 2 1         1           20 1 2 0
12 D1 18 18 1 1                     17 0 1 0
13 D2 18 18 1 1       1             16 2 0 0
14 D3 16 16                         16 0 0 0
Tổng   381 381 17 8 4 5 1 1 55   1 1     296 60 24 1
                                       
Tổng số học sinh :  381     * Bệnh tật:            *Phân loại sức khỏe :        
Tổng số khám  :       381       Mắt                    : 01/381= 0,26%     Sức khỏe loại I  : 296/381= 77,7%  
*Thể chất:           TMH              : 01/381= 0,26%     Sức khỏe loại II : 60/381= 15,7%  
SDD chiều cao: 0% : 17/381= 4,46%       RHM              : 55/381= 14,4%     Sức khỏe loại III : 24/381= 6,3%  
SDD Cân nặng 3/454=0,66% : 08/381= 2,1%       Nội tiết           : 01/381= 0,26%       Sức khỏe loại IV : 01/381= 0,26%  
Béo phì :             05/381= 1,31%       Thần kinh      : 01/381= 0,26%                  
Thừa cân:           04/381= 1,05%                                
        Người tổng hợp                               Trưởng trạm y tế      
                                       
                                       
                                       
                        Trần Thị Thu Hương        

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu