Tài chính công khai ngày 13/02/2019


Tài chính công khai ngày 13/02/2019

Tổng số trẻ đến trường: 400
Trong đó: Điểm trung tâm: 392; điểm lẻ: 7
Tổng số tiền ăn: 6.000.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


No comments yet. Be the first.