Tài chính công khai ngày 28/01/2019


Tài chính công khai ngày 28/01/2019

Tổng số trẻ đến trường: 415
Trong đó: Điểm trung tâm: 407; điểm lẻ: 8
Tổng số tiền ăn: 6.225.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


No comments yet. Be the first.