Thời khóa biều của bé năm học 2015-2016

Thời khóa biểu của bé năm học 2015-2016

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 24-36 THÁNG TUỔI

HOẠT ĐỘNG

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

SÁNG

- PTTT
-HĐ ngoài trời
-HĐ góc

- PTNN
-HĐ ngoài trời
-HĐ góc

- PTNT
-HĐ ngoài trời
-HĐ góc

- PTNN
-HĐ ngoài trời
-HĐ góc

- PTTM
-HĐ ngoài trời
-HĐ góc

CHIỀU

- Ôn lại kiến thức
- Cho trẻ chơi theo ý thích
- Hoạt động tự chọn
- Vệ sinh, văn nghệ, nêu gương, trả trẻ

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 3-4 TUỔI

HOẠT ĐỘNG

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

SÁNG

- Thể dục
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

- KPKH
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

- Văn học (Âm nhạc)
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

- Toán
-HĐ ngoài trời
-HĐ góc

- Tạo hình
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

CHIỀU

- Ôn lại kiến thức buổi sáng đã học
-  Cho trẻ chơi theo ý thích
-  Hoạt động tự chọn
- Vệ sinh, văn nghệ, nêu gương, trả trẻ

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 4-5 TUỔI

HOẠT ĐỘNG

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

SÁNG

- Thể dục
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

- KPKH
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

- Văn học (Âm nhạc)
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

- Toán
-HĐ ngoài trời
-HĐ góc

- Tạo hình
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

CHIỀU

- Ôn lại kiến thức buổi sáng đã học
-  Cho trẻ chơi theo ý thích
-  Hoạt động tự chọn
- Vệ sinh, văn nghệ, nêu gương, trả trẻ

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 5-6 TUỔI

HOẠT ĐỘNG

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

SÁNG

- Thể dục
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

- KPKH
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

- Văn học
(Âm nhạc)
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

- Toán
-HĐ ngoài trời
-HĐ góc

- Tạo hình

(Chữ cái)
- HĐ ngoài trời
- HĐ góc

CHIỀU

- Ôn lại kiến thức buổi sáng đã học
-  Cho trẻ chơi theo ý thích
-  Hoạt động tự chọn
- Vệ sinh, văn nghệ, nêu gương, trả trẻ

 


No comments yet. Be the first.

Others: