Tài chính công khai ngày 09/05/2019


Tài chính công khai ngày 09/05/2019

Tổng số trẻ đến trường: 423
Trong đó: Điểm trung tâm: 414; điểm lẻ: 09
Tổng số tiền ăn: 6.345.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0


No comments yet. Be the first.