Chương trình công tác tháng 03/2013


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY
 

Số:06 /KH -TgMN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
               Đông Triều, ngày 01 tháng 03 năm 2013

 
KẾ HOẠCH THÁNG 3
 
 

TT
Nội dung công việc
Phân công thực hiện
Thời gian thực hiện
Ghi chú
1
Công tác phát triển
- Ổn định và duy trì sĩ số sau tết
- Tiếp tục huy động trẻ nhà trẻ ra lớp .
GVCN
Từ 01-> 31/3
 
2
Chất lượng chăm sóc giáo dục
- Chăm sóc
+ Xây dựng thực đơn theo tháng.
+ Đảm bảo tuyệt đối VSATTP .
+ Khám sức khỏe định kì cho trẻ.
- Giáo dục
+ Thực hiện nghiêm túc chương trình dạy.
+ Chuẩn bị thi và viết SKKN giáo viên dạy giỏi.
 
CM nuôi GVCN
 Y tế
 
GVCN
CM
 
Từ 01 -> 03/3
 
 
 
 
 
3
Xây dựng đội ngũ
- Đoàn kết nội bộ.
Công đoàn
Từ 01 ->31/3
 
4
Xây dựng cơ sở vật chất, tham mưu.
- Đảm bảo tốt trang thiết bị CSVC.
- Tiếp tục tham mưu hoàn thiện khu trung tâm.
 
BGH
 
Từ 01 ->31/3
 
5
công tác quản lí
- Thực hiện chỉ đạo CBGV, NV theo đúng các văn bản chỉ thị của ngành, cấp trên..
Hiệu trưởng
Từ 01 - >31/3
 
6
Công tác khác
- Tổ chức hoạt động kỉ niệm ngày 8/3
- Huy động các lực lượng trồng cây tạo khuôn viên Xanh - Sạch - Đẹp.
Toàn trường
 
Từ 01 ->08/3
 
 

 

Nơi nhận:
-         phòng GD&ĐT huyện Đông Triều(b/c);
-         Các bộ phận CM;
-         Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã kí)
 
 
Nguyễn Hoài Thu