Chương trình công tác tháng 10/2014


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

Số: 02/TB - MN

 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hồng Thái Tây, ngày 01  tháng 10 năm 2014

 
   

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014

 

* Trọng tâm công tác tháng 10/2014:

- Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức, lao động năm học 2014 – 2015.

- Khảo sát học sinh đầu năm, chuyên đề.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục.

 

Lịch cụ thể

 

Thời gian

Nội dung công tác

Người chủ trì

01-31/10

I. Công tác phát triển giáo dục

- Ổn định sĩ số hiện có và tiếp tục phát triển số lượng

GVCN

06-31/10

II. Chất lượng chăm sóc giáo dục

a. Chăm sóc nuôi dưỡng

- Đảm bảo VSATTP-VS môi trường sạch sẽ, thực hiện nghiêm túc thực đơn hàng ngày, lưu mẫu đúng quy định và công khai tài chính hàng ngày.

b.Giáo dục: Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu các hoạt động giáo dục trong ngày.

 

 

GVCN, cấp dưỡng

 

GVCN

01-31/10

III. Công tác chuyên môn.

- Nâng cao chất lượng giáo dục, khảo sát đánh giá đầu năm và chuyên đề.

 

BGH, GVCN

 

10-20/10

IV. Cơ sở vật chất.

Thu chi đúng văn bản và thỏa thuận của phụ huynh.

Thanh toán chi trả nâng cấp nhà xe và làm mái tôn lối đi xuống nhà bếp.

- Mua máy tính phục vụ cho công tác huyện môn.

BGH

01-31/10

V. Công tác QL và thi đua

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc nghị quyết trong tháng.

BGH

01 - 20/10

VI. Công tác khác.

  • Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động..
  • Tổ chức kỉ niệm ngày 20/10.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

Nguyễn Thị Tẹo


No comments yet. Be the first.