Chất lượng giáo dục trẻ


 

CHÂT LƯỢNG GIÁO DỤC

ĐÁNH GIÁ TRẺ THEO GIAI ĐOẠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Nhóm, lớp

Tổng số trẻ ra lớp

Tổng số trẻ được đánh giá

CUỐI ĐỘ TUỔI 3,4,5 TUỔI

Phát Triển                        thể chất

Phát triển               nhận thức

Phát triển          ngôn ngữ

Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội

Phát triển thẩm mĩ

Xếp loại

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

đạt

Chưa đạt

đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

1

5 tuổi-A1

34

34

34

 

29

5

33

1

31

3

27

7

 

 

2

5 tuổi-A2

33

33

33

 

30

3

32

1

28

5

28

5

 

 

3

5 tuổi-A3

8

8

7

1

8

 

8

 

8

 

3

5

 

 

4

4 tuổi-B1

26

26

21

5

23

3

22

4

26

 

22

4

 

 

5

4 tuổi-B2

25

25

20

5

24

1

24

1

25

 

24

1

 

 

6

4 tuổi-B3

29

29

24

5

24

5

22

7

24

5

24

5

 

 

7

3 tuổi-C1

26

26

26

 

13

13

26

 

26

 

3

23

 

 

 

 

181

181

165

16

151

30

167

14

168

13

131

50

 

 

 

Tổng

100%

 

91,16

8,84

83,43

16,57

92,27

7,73

92,82

7,18

72,38

27,62

 

 

 

 

CHÂT LƯỢNG GIÁO DỤC

ĐÁNH GIÁ TRẺ THEO GIAI ĐOẠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Nhóm, lớp

Tổng số trẻ ra lớp

Tổng số trẻ được đánh giá

CUỐI ĐỘ TUỔI 6, 12, 18, 24, 36 tháng  TUỔI

Chỉ số 1

Chỉ số 2

Chỉ số 3

Chỉ số 4

Chỉ số 5

Chỉ số 6

Chỉ số 7

Chỉ số 8

Chỉ số 9

Chỉ số 10

Chỉ số 11

Chỉ số 12

Chỉ số 13

Chỉ số 14

Xếp loại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhóm trẻ D1

24

15

15

 

14

1

15

 

13

2

15

 

14

1

12

3

9

6

15

 

15

 

15

 

15

 

15

 

15

 

 

 

3

Nhóm trẻ D2

17

15

14

1

14

1

6

9

10

5

10

5

15

 

1

14

14

1

14

1

15

 

15

 

15

 

15

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

30

29

1

28

2

21

9

23

7

25

5

29

1

13

17

23

7

29

1

30

 

30

 

30

 

30

 

30

 

 

 

 

Tổng

100%

30

97

3,3

93,3

6,7

70

30

77

23

83

17

97

3,3

43

56,7

76,7

23,3

96,7

3,3

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồng Thái Tây, ngày 20 tháng 5 năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hoa